Algemene voorwaarden

INHOUD:

 • Artikel 1- Definities
 • Artikel 2- Identiteit van de handelaar
 • Clausule 3- Toepasselijkheid
 • Clausule 3- Toepasselijkheid
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
 • Artikel 9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Uitgebreide transacties
 • Artikel 13 - Betaling
 • Artikel 14- Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 15 - Klachtenregeling
 • Artikel 16 - Geschillen
 • Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 18- Wijzigingen in de MODINT-voorwaarden voor verkoop op afstand aan consumenten

DEFINITIES - CLAUSULE: 1

In deze voorwaarden worden de hierna genoemde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 • Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen.

IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR - CLAUSULE: 2

Naam van de handelaar: NICOTEX B.V.
Geregistreerd adres: Gerard Douplein 2, 1072VE, Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: 0648820636
Kantooruren: Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 -18:00u.
E-mailadres: info@nolson.nl
Kamer van Koophandel nummer: 76687198
BTW-identificatienummer: NL860748911B01

TOEPASSELIJKHEID - ARTIKEL: 3

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen op de locatie van de ondernemer en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

HET AANBOD - CLAUSULE: 4

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van levering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van de vergoeding voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na het sluiten wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst verbeteren;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.

DE OVEREENKOMST - BEDING: 5

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De handelaar zendt de consument, samen met het product, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie
  A) Het straatadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
  B) De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  C) De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  D) De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  E) De vereisten voor opzegging indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  F) In geval van voortzetting van de overeenkomst is deze laatste bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

HERROEPINGSRECHT -CLAUSULE: 6

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product al dan niet wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, samen met een volledig ingevuld herroepingsformulier dat door de ondernemer bij de oorspronkelijke levering van het product aan de consument is gevoegd, alles in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING - ARTIKEL: 7

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT - ARTIKEL: 8

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit bedongen heeft. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
  A) Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  B) Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  C) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  D) die snel kunnen bederven of verouderen;
  E) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

DE PRIJS - CLAUSULE: 9

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  A) deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  B) De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de verhoging ingaat.
  C) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

CONFORMITEIT EN GARANTIE - CLAUSULE: 10

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

LEVERING EN UITVOERING - ARTIKEL: 11

 1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de waarde van de factuur.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden conform het vorige lid, dan zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

DUUROVEREENKOMSTEN - ARTIKEL: 12

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

BETALING - ARTIKEL: 13

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid B.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van overmaking naar een bankrekening of elektronische betaling geldt de datum op het bankafschrift van de ondernemer als de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, is jegens de ondernemer in verzuim, met uitzondering van de situaties zoals bepaald in artikel 15 lid 2. Vanaf dat moment is de consument de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het totaal verschuldigde bedrag tot het moment van volledige voldoening.
 6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD - ARTIKEL: 14

Alle door de handelaar in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van de handelaar totdat de consument alle verplichtingen uit de met de handelaar gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

KLACHTENPROCEDURE - ARTIKEL: 15

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, dat wil zeggen uiterlijk binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. In geval van klachten heeft de consument slechts het recht betaling van dat gedeelte van de factuur in te houden dat in een redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontslaat de consument niet van zijn verplichting het resterende gedeelte van de factuur binnen de overeengekomen termijn te voldoen.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

GESCHILLEN - ARTIKEL: 16

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. In afwijking van lid 1 zal de ondernemer, wanneer de consument niet in Nederland woonachtig is, de consument dagvaarden voor de rechter die gevestigd is in de woonplaats van de consument en waarop het recht van het land waar de consument woonachtig is van toepassing is.
 3. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, of anderszins niet wordt erkend omdat het in strijd is met geldende nationale wetgeving, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN - CLAUSULE: 17

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

WIJZIGINGEN IN DE MODINT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND AAN CONSUMENTEN - CLAUSULE: 18

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat wanneer toepasselijke wijzigingen in de loop van een aanbod worden aangebracht, de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Amsterdam, 8 APRIL, 2021

Free_one-day_shipping

Gratis dezelfde dag verzonden

Geniet van gratis levering de volgende dag voor alle bestellingen boven € 80 in Nederland

Free_30-day_returns_instore

Gratis 30 dagen retour in onze fysieke winkel

Niet tevreden met onze producten? Ontvang je geld terug.

Only_the_best_quality

Alleen de beste kwaliteit

Al onze producten zijn met liefde & zorg gemaakt van hoogwaardige stoffen!

Customers_rate_us_4.9_5

Klanten geven ons 4.9/5

340+ positieve reviews op Google Shopping & 130+ op Facebook

Over NØLSON

Het merk NØLSON is opgericht in het begin van 2016. We hebben het perfecte shirt gemaakt voor de makers van deze generatie. Al onze producten worden met liefde en zorg met de hand gemaakt in het NØLSON atelier. Onze missie om het perfecte overhemd te creëren begon met het combineren van traditioneel vakmanschap met een modern en strak Scandinavisch design. Deze geweldige combinatie heeft geresulteerd in een overhemd gemaakt van de fijnste katoenen stoffen, uitzonderlijk vakmanschap en puur design.

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.